Administrator Bezpieczeństwa Informacji – outsourcing

administrator bezpieczeństwa informacji białystok

Outsourcing ABI – Oferujemy pełne przejęcie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), wynikających z zapisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, a co za tym idzie zapewniamy Administratorowi Danych Osobowych komfort bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

Zakres wsparcia:

• przeprowadzanie sprawdzeń (audytów)
• aktualizacja dokumentacji ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji (Polityk i Instrukcji)
• kontrola legalności przetwarzania zbiorów danych
• rejestracja i aktualizacja zgłoszonych zbiorów w GIODO
• szkolenia pracowników i współpracowników
• zarządzanie klauzulami poufności i upoważnieniami
• prowadzenie ewidencji osób upoważnionych
• nadzór nad umowami powierzenia przetwarzania danych
• realizacja procedury reagowania na incydenty i spory
• reprezentowanie organizacji w kontaktach z GIODO
• weryfikacja zgodności dokumentów organizacji z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych
• formułowanie wniosków do kierownictwa dotyczących bezpieczeństwa danych
• współpraca z informatykami w zakresie zabezpieczania systemów IT
• kontrola zgodności oprogramowania z wymaganiami Ustawy o ochronie danych osobowych

Funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) pełnimy m. in. w:

  • Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim
  • Urzędzie Miejskim w Jedwabnem
  • Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedwabnem
  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie
  • Szkole Podstawowej w Jedwabnem
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem
  • Automobilklubie Podlaskim
  • Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem
  • Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Jedwabnem
Top