Szkolenie z ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji

szkolenie z ochrony danych osobowych białystok

Kompleksowo szkolimy pracowników organizacji z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. 

Szkolenie z ochrony danych osobowych – Program szkolenia obejmuje treści wymagane przez:

1. Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych.

Szczegółowy zakres szkolenia:

• Definicje dotyczące ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji (ADO, ABI, ASI, GIODO, KRI)
• Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych
• Obowiązek informacyjny
• Zasady udostępniania oraz powierzania danych osobowych
• Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO, zbiory danych zwykłych i wrażliwych
• Odpowiedzialność karna, cywilna, służbowa
• Zabezpieczenia fizyczne obszarów przetwarzania
• Zabezpieczenia organizacyjne, osobowe, informatyczne
• Zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu stacjonarnego IT
• Zasady korzystania z oprogramowania, internetu, poczty elektronicznej, ochrona antywirusowa
• Stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich
• Nadawanie upoważnień i uprawnień do przetwarzania danych osobowych i informacji
• Polityka haseł – długość i struktura hasła, częstotliwość zmiany, zabezpieczanie haseł
• Procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy
• Postępowanie z elektronicznymi nośnikami zawierającymi dane osobowe i informacje
• Postępowanie z danymi osobowymi w wersji papierowej
• Zapewnienie poufności danych osobowych
• Bezpieczeństwo w systemach teleinformatycznych
• Zagrożenia bezpieczeństwa informacji (awarie, wirusy, skasowanie, sprzedaż, udostępnienie danych) i ich konsekwencje

Szkolenie przeprowadzane jest w siedzibie jednostki. Czas szkolenia ustalany jest indywidualnie z kierownictwem. Potwierdzeniem zdobycia wymaganej wiedzy jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu kompetencji. Wszyscy Uczestnicy otrzymują potwierdzenie przeszkolenia.

Top