Utylizacja sprzętu IT i danych

utylizacja sprzętu białystok
Oferujemy usługi związane z utylizacją zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W ramach nowego ustawodawstwa dostosowującego Polskie przepisy do wymogów Unii Europejskiej a w szczególności dyrektywy 2002/96/WE, powstał obowiązek poddania odzyskowi sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W myśl przepisów urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich pozbycia się jest zobowiązany, stanowią odpad elektroniczny.

Państwo jako posiadacz odpadu jesteście ustawowo zobowiązani do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami, w szczególności poddać je odzyskowi lub jeśli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Firma STS Elektronik OPTIMUS S.A. Partner jako jedna z pierwszych w województwie podlaskim uzyskała decyzję zatwierdzającą plan gospodarki odpadami (w zakresie odpadów elektronicznych) wraz z akceptacją działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów na terenie całego kraju.

Współpracujemy z wieloma firmami z terenu całego kraju prowadzącymi odzysk i unieszkodliwianie wszelkiego rodzaju komponentów wchodzących w skład urządzeń komputerowych i AGD, dlatego możemy zagwarantować iż odebrany przez nas sprzęt zostanie poddany prawie całkowitemu recyklingowi.

Jeżeli posiadają Państwo odpady zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206), zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Zapewnimy sprawny i szybki odbiór odpadów prosto z Państwa siedziby oraz przejęcie obowiązków „posiadacza odpadów” określonych ustawą.
Top